Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Webdesignhq V.O.F.

De vennootschap onder firma Webdesignhq is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72896205 en is gevestigd aan de Brink 4 te (9411 KR) Beilen.

Artikel 1 Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

 • Opdrachtgever: het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Webdesignhq.

 • Diensten: de diensten die Webdesignhq aanbiedt, zijn het ontwerpen en het maken van websites, alsmede het onderhoud aan websites, hostingdiensten, SEO en het registreren van domeinnamen.

 • Abonnement: de overeenkomst tot hosting en/of onderhoud waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.

 • Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst van opdracht door Webdesignhq ter zake de door Opdrachtgever aangevraagde diensten.

7.Website: de website die Webdesignhq gebruikt is www.webdesignhq.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Webdesignhq, elke overeenkomst tussen Webdesignhq en Opdrachtgever en op elke dienst die door Webdesignhq wordt aangeboden.

 • Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Webdesignhq aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden worden in elk geval op de website van Webdesignhq gepubliceerd.

 • Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen Webdesignhq en Opdrachtgever is overeengekomen. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. De afspraken in de overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.

 • Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 • Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 • De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 Het Aanbod

 1. Alle door Webdesignhq gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.

 • Webdesignhq is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij een andere termijn overeengekomen is. Niettemin heeft Webdesignhq het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Webdesignhq gegronde reden te weigeren.

 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Webdesignhq niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Alle aanbiedingen worden voorts gedaan op basis van door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn.

 • Levertijden in het aanbod van Webdesignhq zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Webdesignhq niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte/aanbieding heeft aanvaard en dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

 • Indien Opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Webdesignhq, zal Webdesignhq de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 30 dagen geldig, daarna kan Webdesignhq niet meer aan dit aanbod gehouden worden.

 • Webdesignhq is niet gehouden aan een aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 • Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Webdesignhq zijn opgesteld en bevestigd aan Opdrachtgever.

 • Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Bedrijven. In het bijzonder is het herroepingsrecht niet van toepassing op de abonnementen en de aanschaf van een domeinnaam.

 • Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Webdesignhq een overeenkomst afsluiten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.

 • De diensten met betrekking tot onderhoud en hosting worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 • De overeenkomst tot het verrichten van diensten met betrekking tot SEO bedraagt een minimum van 3 maanden. Na afloop van het abonnement wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met een periode van 6 maanden tenzij het abonnement tijdig en juist is opgezegd.

 • Zowel Opdrachtgever als Webdesignhq kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

 • Webdesignhq behoudt zich te allen tijde het recht een overeenkomst te beëindigen indien Opdrachtgever niet of niet tijdig, met inachtneming van een termijn van 10 kalenderdagen nadat dit is opgevraagd, materiaal aanlevert welke essentieel is voor het uitvoeren van de opdracht. Onder materiaal wordt in ieder geval verstaan: alle gevraagde teksten, afbeeldingen en inloggegevens redelijkerwijs vereist voor het uitvoeren van de betreffende opdracht.

 • Webdesignhq kan de overeenkomst tussentijds beëindigen indien Opdrachtgever zelfstandig onderhoud heeft verricht of door derden onderhoud heeft laten verrichten aan de door Webdesignhq gecreëerde websites (waarbij al dan niet) gebruik is gemaakt van software die niet overeenkomt met de door Webdesignhq aanbevolen systemen, tenzij Webdesignhq voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

 • De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Webdesignhq ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

 • Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt is hij tenminste 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd, welk bedrag vermeerderd kan worden met door Webdesignhq gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeengekomen opdracht. Een en ander behoudens uitdrukkelijk andere overeengekomen afspraken.

Artikel 6 Abonnementen

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst met betrekking tot de diensten onderhoud en/of hosting wordt de overeenkomst aangegaan in de vorm van een abonnement. Een abonnement wordt in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een shared hosting abonnement kan slechts worden aangegaan voor de duur van één jaar. Na afloop van het abonnement wordt het abonnement stilzwijgend verlengd tenzij het abonnement tijdig en juist is opgezegd.

 • Opzegging geschiedt enkel schriftelijk met inbegrip van opzegging middels e-mail. Opzegging per e-mail kan aan info@webdesignhq.nl onder vermelding van de naam en contactgegevens van gedaan worden alsmede de reden van opzegging.

 • Opzegging van een abonnement voor onbepaalde tijd is slechts mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het verstrijken van de reeds eerstvolgende factuurdatum. Abonnementen voor onbepaalde tijd worden ieder half jaar gefactureerd te rekenen vanaf de dag van totstandkoming van de overeenkomst. Tussentijdse opzegging van een jaarabonnement is uitgesloten.

 • Webdesignhq kan het abonnement onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, te zijn verschuldigd aan Opdrachtgever, ontbinden ingeval:

 1. Opdrachtgever in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeert of op enige andere wijze naar oordeel van Webdesignhq de controle over haar vermogen kwijt is;

 • Opdrachtgever naar het uitsluitende oordeel van Webdesignhq ernstig tekortschiet in de nakoming van verplichtingen op grond van deze overeenkomst en in verzuim verkeert;

 • Opdrachtgever de server gebruikt in strijd met de geldende wet en regelgeving of anderszins naar het oordeel van Webdesignhq als ongewenst wordt aangemerkt.

 • Nadat het abonnement is geëindigd, is Opdrachtgever verplicht eventuele stukken en gegevens te retourneren aan Webdesignhq.

Artikel 7 Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Werkzaamheden in verband met het onderhoud van de website worden tot een maand na factuurdatum kosteloos verricht. Na verloop van deze termijn wordt het overeengekomen uurtarief gerekend. Webdesignhq is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.

 • Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Webdesignhq Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meer werkzaamheden.

Artikel 8 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Indien Webdesignhq op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, zullen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten) gerekend worden. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 • Alle prijzen zijn in beginsel exclusief onkosten, reiskosten en verblijfkosten.

 • Indien Webdesignhq op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden op locatie dient uit te voeren, is Opdrachtgever verplicht de voor uitvoering benodigde faciliteiten kosteloos beschikbaar te stellen.

 • Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het resterende bedrag te betalen alvorens de dienst wordt opgeleverd.

 • Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Webdesignhq gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.

 • Opdrachtgever is gehouden om het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Webdesignhq. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Webdesignhq een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

 • Ingeval van abonnementen met betrekking tot de diensten onderhoud en hosting, wordt het maandelijks te betalen bedrag eens per half jaar in rekening gebracht.

 • Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Webdesignhq gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 • Webdesignhq is gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden diensten en producten aan te passen waarover Opdrachtgever tijdig geïnformeerd zal worden. Indien sprake is van prijswijzigingen binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen is dit het gevolg van de jaarlijkse indexering, of indien Webdesignhq kan aantonen dat de kostprijs de verkoopprijs overstijgt.

 1. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen, is Webdesignhq gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (aantoonbaar) aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8 Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever in verzuim.

 • Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Webdesignhq zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW jo. Artikel 241 Rv het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

 • Indien Webdesignhq meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 Uitvoering dienstverlening

 1. Webdesignhq zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

 • Bij de uitvoering van de diensten is Webdesignhq niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Webdesignhq, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer-of bijkomende kosten te vergoeden.

 • Webdesignhq is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

 • Indien Webdesignhq op grond van de overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal Webdesignhq conform de overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.

Artikel 10 (Op)Levering

 1. De opleveringstermijn bedraagt de termijn zoals in de overeenkomst aangegeven, tenzij expliciet anders door Webdesignhq bij overeenkomst bepaald. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Webdesignhq of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Webdesignhq recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Redelijke verlening van de (op)leveringstermijn bedraagt in ieder geval 14 dagen vanaf de dag van oplevering zoals in de overeenkomst aangegeven.

 • Opdrachtgever is verplicht om binnen 10 dagen de gevraagde informatie te verlenen welke redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien deze termijn wordt overschreden, heeft Webdesignhq het recht extra kosten in rekening te brengen voor zover redelijkerwijze vereist ter uitvoering van de overeenkomst.

 • Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Webdesignhq gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.

 • Webdesignhq spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.

 • Webdesignhq heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde resultaten te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al zijn werken, ontwerpen en alle zaken waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

Artikel 11 Ontwikkelen en oplevering website

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de website.

 • Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen website schriftelijk vast. De website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

 • Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de website vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd.

 • De door Webdesignhq ontwikkelde website is opgeleverd indien Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord gegeven voor de website met een maximale termijn van 1 maand na factuurdatum. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de opgeleverde website. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin

Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze moeten schriftelijk gemeld worden aan Webdesignhq. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Webdesignhq, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of andere fouten die niet aan Webdesignhq zijn toe te rekenen.

 • Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden.

6.Opdrachtgever mag binnen de overeengekomen afspraken, voor het dagelijks gebruik van de website, wijzigingen aanbrengen in bijvoorbeeld de boomstructuren en achterliggende pagina’s.

 • Indien expliciet overeengekomen kan Opdrachtgever een op maat gemaakte website slechts gebruiken in combinatie met de door Webdesignhq overeengekomen hostingdiensten.

 • Indien Opdrachtgever een variant of een afgeleide van het ontwerp van de website van Webdesignhq, of elementen van de website wil (laten) maken, dient Webdesignhq hiervoor voorafgaand en expliciet schriftelijk toestemming te geven aan Opdrachtgever. Zonder toestemming zal iedere aanpassing gezien worden als een inbreuk op de Intellectuele eigendomsrechten van Webdesignhq.

 • Indien Opdrachtgever akkoord dient te geven op een verzoek van Webdesignhq, is de uiterlijke termijn om hierop te reageren 10 kalenderdagen. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft gereageerd, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend akkoord te hebben gegeven. Indien hierna toch nog wijzigingen doorgevoerd moeten worden kunnen hiervoor meerkosten gerekend worden.

 1. Webdesignhq is bevoegd om reeds opgeleverde website te gebruiken ten behoeve van promotie. Onder promotie wordt in ieder geval verstaan: het plaatsen van een footer welke verwijst naar www.webdesignhq.nl alsmede het recht om de opgeleverde website op te nemen in de eigen portfolio van Webdesignhq.

Artikel 12 Gebruik en onderhoud website

 1. Webdesignhq stelt de in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde website (en de eventueel bijbehorende gebruikersdocumentatie) voor gebruik aan Opdrachtgever ter beschikking.

 • Slechts indien schriftelijk overeengekomen, zal de broncode en/of technische documentatie aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, enkel in dat geval is Opdrachtgever gerechtigd wijzigingen in de website aan te brengen.

 • Webdesignhq is niet gehouden tot ter beschikking stellen van enig (hulp)programma of (data)bibliotheken.

 • Indien overgekomen, zal Webdesignhq onderhoud verrichten aan de website. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan Webdesignhq onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.

 • Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de website schriftelijk te melden aan Webdesignhq, waarna Webdesignhq overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Webdesignhq gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

 • Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Webdesignhq.

 • Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Webdesignhq, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de website.

 • Ten behoeve van het onderhoud is Webdesignhq bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud.

 • Webdesignhq is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door Webdesignhq aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor Webdesignhq niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.

Artikel 13 Domeinregistratie

 1. Webdesignhq biedt domeinregistratie aan op verzoek van Opdrachtgever tegen de daarvoor geldende tarieven. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat een domeinregistratie geen registratie van merkrecht inhoudt.

 • De domeinnaamregistratie, tevens inhoudende de aanvraag, toekenning, het gebruik en het houderschap van een domeinnaam, is altijd onderworpen aan de regels van de betreffende registrerende instantie. Webdesignhq heeft hierbij enkel een inspanningsverplichting en biedt geen garantie over de toewijzing van een domeinnaam.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van een domeinnaam en kan Webdesignhq niet aansprakelijk stellen voor het registreren van een verkeerde domeinnaam wegens een (type)fout van Webdesignhq. Het is aan Opdrachtgever om dit te controleren en eventueel aan te passen.

 • Opdrachtgever is Webdesignhq een vergoeding verschuldigd voor de registratie, het gebruik en het houderschap van de domeinnaam. Opdrachtgever sluit daartoe een overeenkomst van één jaar (12 maanden), welke jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt met een jaar. Opdrachtgever is verplicht om de vergoeding per jaar in een keer vooruit te voldoen behoudens het geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 • Opdrachtgever vrijwaart Webdesignhq voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en alle aanspraken die verband houden met het gebruik en houderschap van de domeinnaam. Hieronder tevens verstaan alle aanspraken van derden ten aanzien van de content van de website, waarbij Webdesignhq als houder en/of beheerder van de domeinnaam aansprakelijk gesteld wordt. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanspraken van derden. Webdesignhq zal haar regresrecht uitoefenen indien mogelijk.

 • Indien Opdrachtgever bij eventuele beëindiging van een overeenkomst met betrekking tot onderhoud en/of hosting de domeinnaam en naam van de website wenst te behouden, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor overdracht van de domeinnaam en data. Indien overeengekomen verricht Webdesignhq de overdracht. Overdracht geschiedt in dit geval tegen het in hoofdovereenkomst vastgestelde uurtarief.

Artikel 14 Hostingdiensten

 1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien Webdesignhq het hostingaccount van Opdrachtgever beheert, en de toegang van Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de website, kunnen er door Webdesignhq beperkingen gesteld worden aan de grootte van hostingaccount.

 • Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via zijn website, in strijd met Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.

 • Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Webdesignhq gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.

 • Webdesignhq komt het recht toe de overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever.

 • Opdrachtgever vrijwaart Webdesignhq voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Webdesignhq is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.

 • Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan hij/zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere internetgebruikers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft Webdesignhq het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding. Opdrachtgever kan hierdoor zijn e-mail alleen gebruiken wanneer een externe emailservice wordt aangeschaft die Webdesignhq kan koppelen aan de domeinnaam c.q. website. Het om deze reden wegvallen van e-mail uit het afgenomen (hosting)pakket heeft geen prijsverlaging tot gevolg.

 • Het is Opdrachtgever verboden de dienstverlening door te verkopen en/of te verhuren, tenzij expliciet anders is overeengekomen.

 • Webdesignhq kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Webdesignhq bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.

 • Opdrachtgever verstrekt hierbij Webdesignhq een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Webdesignhq verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Webdesignhq geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Webdesignhq.

 1. Ingeval van extreem veel dataverkeer is Webdesignhq gerechtigd naar eigen inzicht de website van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van Webdesignhq.

 1. Indien de website(s) van Opdrachtgever en/of Webdesignhq misbruikt wordt en/of indien er spam verspreid wordt door Opdrachtgever en/of derden, is Webdesignhq te allen tijde gerechtigd de toegang tot de betreffende website en/of e-mailserver te weigeren, te blokkeren en indien dit noodzakelijk wordt geacht door Webdesignhq uit de lucht te halen. In geen geval is Webdesignhq enige schadevergoeding verschuldigd aan Opdrachtgever en/of derden.

 1. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn eigen computer, beveiliging van wachtwoorden en meer. In geen geval kan Webdesignhq aansprakelijk hiervoor aansprakelijk. Dit komt voor eigen risico en rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15 SEO

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is met het resultaat van de werkzaamheden van Webdesignhq omtrent het verlenen van SEO gerelateerde diensten, treden Partijen met elkaar in overleg om in redelijkheid tot een passende oplossing te komen. In geen enkel geval worden reeds betaalde gelden terugbetaald aan Opdrachtgever. Webdesignhq garandeert uitdrukkelijk geen resultaten omtrent het verlenen van SEO gerelateerde diensten. Webdesignhq past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd.

 • Indien Webdesignhq ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, wordt het budget voor de SEO eerst vastgesteld alvorens Webdesignhq overgaat tot het uitvoeren van de werkzaamheden. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op het huidige tarief, dienen hiervoor meerkosten in rekening gebracht te worden.

Artikel 16 Connectiviteit

 1. Elke maand zal worden bekeken wat het actuele verbruik is van Opdrachtgever. Indien het verbruik verschilt van het verwachte pakket, kan het pakket met terugwerkende kracht worden aangepast. Een vermeerdering van het verbruik zal direct worden doorgevoerd. Een vermindering kan enkel aan het einde van periode van deze Overeenkomst.

 • Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand en/of apparatuur, tenzij anders overeengekomen.

 • Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Hieronder wordt tevens het e-mailverkeer begrepen. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het versturen van mailingen en/of nieuwsbrieven via standaard e-mailaccounts. Hiertoe zijn speciale e-mailaccounts benodigd welke apart dienen te worden aangevraagd.

 • Webdesignhq kan een maximum stellen aan de hoeveelheid dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Webdesignhq bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor dataverkeer is bereikt.

Artikel 17 Garanties

 1. Webdesignhq voert de diensten en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Webdesignhq in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

 • Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Webdesignhq gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

 • Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Webdesignhq gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.

 • Webdesignhq staat er niet voor in dat de website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Webdesignhq spant zich in om fouten binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op websites welke door Webdesignhq zelf zijn ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. Webdesignhq is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de website in gebruik wordt genomen.

 • Opdrachtgever dient het geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan Webdesignhq te melden op een wijze dat Webdesignhq in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van Webdesignhq een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.

 • Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt niet het herstel van verminkte of verloren gegevens. Webdesignhq is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan Webdesignhq naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door Webdesignhq verstrekte inlichtingen.

 • Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is Webdesignhq niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode.

 • Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.

Artikel 18 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Webdesignhq gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Webdesignhq de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@webdesignhq.nl

 • Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Webdesignhq verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Webdesignhq tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

 • Indien Webdesignhq op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud

 1. Webdesignhq levert alle zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Webdesignhq heeft voldaan.

 • Webdesignhq heeft het recht om de ontvangen of door hem gerealiseerde gegevens, databestanden, websites en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Webdesignhq.

 • Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Webdesignhq worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 20 Opschorting

 1. Webdesignhq heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, websites en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.

 • Webdesignhq is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Webdesignhq is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 • Mits vooraf expliciet in de overeenkomst vastgelegd is Webdesignhq in geval van een tekortkoming in de betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst bevoegd de website offline te halen en/of de domeinnaam in te trekken en aan derden te verkopen of de domeinnaam tijdelijk buiten gebruik te stellen. Webdesignhq is in dat geval niet aansprakelijk voor alle schade, in welke vorm dan ook, die Opdrachtgever ten gevolge hiervan lijdt.

Artikel 21 Overmacht

 1. Webdesignhq is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

 • Onder overmacht aan de zijde van Webdesignhq wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Webdesignhq, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Webdesignhq buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

 • Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

 • Indien Webdesignhq bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 22 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Webdesignhq, is Webdesignhq uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Webdesignhq binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Webdesignhq deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Webdesignhq in staat is om adequaat te reageren.

 • Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Webdesignhq leidt tot aansprakelijkheid van Webdesignhq, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.

 • Webdesignhq is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Webdesignhq geleverde diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.

 • Slechts een toerekenbare tekortkoming in de nakoming in geval van door Webdesignhq overeengekomen garanties met betrekking tot het resultaat, functionaliteit en kwaliteit van de opgeleverde website, wordt beperkte aansprakelijkheid aanvaardt.

 • Webdesignhq is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

 • Webdesignhq is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en verleende diensten. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de website van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht. Slechts indien een storing langer duurt dan 72 uur, kan Webdesignhq aansprakelijk gesteld worden voor de directe schade, welke gemaximeerd is tot eenmaal het factuurbedrag of de orderwaarde zoals opgenomen in de overeenkomst.

 • Webdesignhq staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Webdesignhq verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

 • Aansprakelijkheid van Webdesignhq voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten.

Webdesignhq is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de door Webdesignhq gecreëerde websites die zonder uitdrukkelijke toestemming van Webdesignhq heeft plaatsgevonden.

 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Webdesignhq sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door Webdesignhq geleverde diensten en de door haar ontworpen en ontwikkelde designs.

 1. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Webdesignhq vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Webdesignhq binnen een halfjaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

 1. De aansprakelijkheid van Webdesignhq eindigt in elk geval na verloop van een halfjaar na beëindiging van de overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 23 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Webdesignhq berusten bij Webdesignhq en worden niet aan Opdrachtgever overgedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de grafische ontwerpen van de website kunnen door middel van een onderhandse akte van overdracht aan Opdrachtgever overgedragen worden, waarbij Webdesignhq gerechtigd is om hiervoor kosten in rekening te brengen.

 • Het is Opdrachtgever verboden om buiten de reikwijdte van de licentie, (de broncodes van) de website te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Webdesignhq. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen dient Webdesignhq expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrecht van Webdesignhq rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

 • Alle door Opdrachtgever aangeleverde content blijft eigendom van Opdrachtgever, en wordt niet overgedragen aan Webdesignhq.

 • Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Webdesignhq, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,– euro(zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt tot een maximum van € 10.000,- euro. Dit laat het recht van Webdesignhq onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

Artikel 24 Geheimhouding

 1. Webdesignhq en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

 • Indien Webdesignhq op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Webdesignhq zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Webdesignhq niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

 • De geheimhoudingsverplichting leggen Webdesignhq en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 25 Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Webdesignhq verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

 • Opdrachtgever vrijwaart Webdesignhq van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

 • Opdrachtgever vrijwaart Webdesignhq voor aanspraken van derden, waaronder verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden.

 • Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Webdesignhq verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 26 Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Webdesignhq of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk

binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@webdesignhq.nl met als onderwerp “klacht”.

 • De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Webdesignhq de klacht in behandeling kunnen nemen.

 • Webdesignhq zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

 • Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 27 Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Webdesignhq en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

 • Webdesignhq kan deze te allen tijde algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

 • Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Webdesignhq en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Verwerkersovereenkomst

Indien Webdesignhq bij de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn de onderstaande voorwaarden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van verwerkersovereenkomsten van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Webdesignhq biedt aan Opdrachtgever de mogelijkheid het abonnement af te nemen waarbij Webdesignhq bij de uitvoering van de dienst voor en ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt. Bij de Verwerking van Persoonsgegevens wordt Opdrachtgever aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke en Webdesignhq, afhankelijk van de hoedanigheid van Opdrachtgever, wordt aangemerkt als Verwerker of Sub-verwerker.

In aanmerking nemende dat:

 • Verwerkingsverantwoordelijke opdracht heeft gegeven aan Verwerker om de persoonsgegevens te verwerken in het kader van de hoofovereenkomst en de algemene voorwaarden welke aan deze overeenkomst is gevoegd;

 • Verwerker de opdracht tot het verwerken van deze persoonsgegevens aanvaardt en deze gegevens niet voor eigen doeleinden verwerkt;

 • Verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens door Verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

 • Partijen hun wederzijdse rechten en verplichtingen voor de Verwerking van Persoonsgegevens wensen vast te leggen.

Zijn overeengekomen:

Definities

AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679) uitgewerkt in de UAVG.

Betrokkene: degene op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG. Hoofdovereenkomst: de tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker gesloten hoofdovereenkomst(en), inclusief bijlagen, waarop deze Verwerkersovereenkomst betrekking heeft.

Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4 lid 12 AVG.

Medewerkers: Personen die werkzaam zijn bij Verwerkingsverantwoordelijke of bij Verwerker.

Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de Persoonsgegevens worden verstrekt zoals bedoeld in artikel 4 lid 9 AVG. Partijen: Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker.

Persoonsgegevens: alle informatie in de breedste zin van het woord over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de Betrokkene) die in het kader van de Hoofdovereenkomst worden verwerkt zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 AVG; als identificeerbaar wordt beschouwd waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van de natuurlijke persoon.

Bedrijfsgegevens: alle informatie in de breedste zin van het woord over het bedrijf die in kader van de overeenkomst worden verwerkt.

UAVG: de uitvoeringswet van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening (EU) 2016/679) van 16 mei 2018.

Verwerker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsorganisatie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt zoals bedoeld in artikel 4 lid 8 AVG.

Sub-verwerker: een andere verwerker die door de Verwerker wordt ingeschakeld om ten behoeve van een Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens te Verwerken.

Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt zoals bedoeld in artikel 4 lid 7 AVG.

Verwerkersovereenkomst: deze Verwerkersovereenkomst voor het vastleggen van de afspraken zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG.

Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen, zoals het, vastleggen, ordenen, verzamelen, structureren, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 AVG.

Artikel 1 Doel van de verwerking

1.1 Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht vanVerwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht en deze verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 AVG.

1.2 Het is Verwerker verboden om de persoonsgegevens voor een ander doel te verwerken dan het doel dat samenhangt met het uitvoeren van de overeenkomst alsmede de doeleinden die redelijkerwijs samenhangen met de overeenkomst of die met expliciete toestemming bepaald worden gedurende de duur van de overeenkomst. Hiertoe biedt Verwerker zijn Dienst(en) aan.

1.3 De categorie van betrokkenen waarvan de persoonsgegevens (in opdracht van verantwoordelijke) verwerkt wordenbetreft onder meer: Opdrachtgever alsmede zijn klanten en/of andere betrokken personen waar Opdrachtgever mee te maken heeft waaronder verstaan maar niet beperkt tot: diens (potentiële) klanten, samenwerkingspartners, relaties, medewerkers, bezoekers van de website, derden die persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke ter beschikking stellen, personen die opgenomen worden in de door Webdesignhq ter beschikking gestelde webmailomgeving, en andere mogelijke categorieën van betrokkenen van wie de persoonsgegevens verwerkt worden via de diensten van Webdesignhq.

1.4 De categorie persoonsgegevens die verwerkt worden zijn gegevens waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkttot contact- en NAW-gegevens, het e-mailadres, de locatie- en inloggegevens, IP-adressen, en overige categorieën van Persoonsgegevens waaronder tevens verstaan zowel niet als wel bijzondere persoonsgegevens.

1.5 Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals doorVerwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

1.6 Verwerker heeft geen zeggenschap over de verwerking en het gebruik van de persoonsgegevens. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de middelen en het vaststellen van het doel van de verwerking en dient dit duidelijk schriftelijk vast te leggen. Verwerkingsverantwoordelijke dient Verwerkers steeds op de hoogte te stellen van de verwerkingsdoeleinden. Verwerker neemt nimmer zelfstandige beslissingen over de verwerking van de persoonsgegevens waaronder verstaan de duur van de opslag, het gebruik van de persoonsgegevens en de verstrekking aan derden.

1.7 De verwerking zal voor het merendeel (semi)geautomatiseerd plaatsvinden, maar kan tevens handmatig plaatsvinden.

1.8 De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke (voor zover deze gegevens reeds niet eerder aan derden toebehoren).

Artikel 2 Duur van de overeenkomst

2.1 Deze overeenkomst vangt aan na ondertekening van de overeenkomst en is aangegaan voor de duur van de opdracht zoals overeengekomen in de hoofdovereenkomst.

2.2 Deze overeenkomst kan niet tussentijds opgezegd worden.

2.3 Wijzigingen in deze overeenkomst ten gevolge van veranderingen in de eventueel aanwezige onderliggende overeenkomst van opdracht, wet- of regelgeving of andere relevante omstandigheden zijn slechts rechtsgeldig indien deze na overleg en met uitdrukkelijke toestemming van partijen aan de verwerkersovereenkomst wordt gevoegd.

2.4 Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien de Hoofdovereenkomst eindigt.

2.5 Zodra de overeenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, is Verwerkingsverantwoordelijk er zelf voor verantwoordelijk om zijn gegevens tijdig en op juiste wijze van het systeem van Verwerker te verwijderen. Alle gevolgen van het verwijderen van deze gegevens komen volledig voor rekening en risico van Verwerkingsverantwoordelijke, tenzij uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

2.6 De bepalingen inzake de geheimhouding, aansprakelijkheid en geschillenbeslechting blijven na beëindiging van deze overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 3 Verplichtingen Verwerker

3.1 Verwerker is verplicht om zich te houden aan de voorwaarden die op grond van geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de AVG en de Uitvoeringswet AVG, gesteld worden aan de verwerking van persoonsgegevens.

3.2 Het is Verwerker verboden om haar database(s) en/of bestanden te verrijken met enige (persoons)gegevens van de database(s) van Verwerkingsverantwoordelijke, behoudens het geval dat Verwerker tijdelijke database(s) en/of bestanden dient aan te maken ten behoeve van een goede verwerking van de persoonsgegevens. De tijdelijke bestanden worden direct verwijderd vanaf het moment dat deze tijdelijke bestanden niet langer nodig zijn voor de verwerking.

3.3 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op diens verzoek informeren over de door haar genomen maatregelen ter zake haar verplichtingen op grond van deze verwerkersovereenkomst.

3.4 Verwerker is niet gehouden enige instructies en/of aanwijzingen van Verwerkingsverantwoordelijke op te volgen.

3.5 Alle verplichtingen die rusten op Verwerker, gelden ook voor de personen die onder het gezag van Verwerker persoonsgegevens verwerken, waaronder verstaan medewerkers en ingeschakelde derden van Verwerker.

3.6 Verwerkingsverantwoordelijke heeft te allen tijde toegang tot de door hem opgeslagen (persoons)gegevens.

3.7 Verwerker heeft inzage in de opgeslagen (persoons)gegevens.

3.8 Deze overeenkomst is niet overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 4 Doorgifte van persoonsgegevens

4.1 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of welke landen het gaat indien sprake is van doorgifte van persoonsgegevens. Verwerker staat ervoor in dat, gelet op de omstandigheden die op de doorgifte van de persoonsgegevens of op een categorie gegevensdoorgiften van invloed zijn, er bij landen buiten de Europese Unie sprake is van een passend beschermingsniveau.

4.2 In het bijzonder zal Verwerker bij het bepalen van een passend beschermingsniveau rekening houden met de duur van de voorgenomen verwerking, het land van herkomst en het land van eindbestemming, de algemene en sectorale rechtsregels die in het betreffende land gelden, alsmede de regels van het beroepsleven en de veiligheidsmaatregelen die in die landen worden nageleefd.

Artikel 5 Verantwoordelijkheid Verwerker

5.1 Verwerker zal voor Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van deze overeenkomst de werkzaamheden verrichten zoals overeengekomen in de hoofdovereenkomst.

5.2 Verwerker is slechts verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

5.3 Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 6 Derden

De werkzaamheden van Verwerker kunnen uitbesteed worden aan derde(n), de sub-verwerker. Alle verplichtingen uit deze overeenkomst zijn eveneens van toepassing op deze derden.

Artikel 7 Beveiligingsmaatregelen

7.1 Verwerker spant zich in om voldoende en passende organisatorische en technische maatregelen te nemen tegen elke vorm van onrechtmatige verwerking met betrekking tot de door hem te verrichten verwerkingen van de persoonsgegevens, een en ander binnen de redelijke mogelijkheden die de (software)leveranciers van Verwerker bieden.

7.2 Het beveiligingsniveau van de maatregelen dient tenminste te voldoen aan een niveau dat niet onredelijk is in

het kader van de daaraan verbonden kosten, gevoeligheid van de betreffend persoonsgegevens alsmede de stand van de techniek en risico’s. Verwerker staat er niet voor in dat de genomen beveiligingsmaatregelen te allen tijde,

onder alle omstandigheden doeltreffend zijn.

7.3 Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door partijen gemaakte afspraken.

7.4 Verwerkingsverantwoordelijke dient zelf alle (beveiligings)maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat iedere natuurlijke persoon die handelt onder het gezag van Verwerkingsverantwoordelijke, en toegang heeft tot de

Diensten van Verwerker, slechts de betreffende opgeslagen (persoons)gegevens in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

7.5 Indien er sprake is van een lek in de beveiliging of data, welke schade kan veroorzaken of nadelige gevolgen kan hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens dient Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke hierover onmiddellijk, althans zonder onredelijke vertraging, doch binnen 24 uur nadat Verwerker hiervan redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn, te informeren. Indien de kennisgeving zoals in voorgaande zin bedoeld binnen 24 uur redelijkerwijs niet mogelijk is, treden partijen met elkaar in overleg om een redelijke termijn vast te stellen, waarbinnen Verwerker wel in staat is om Verwerkingsverantwoordelijke te informeren. Verwerkingsverantwoordelijke zal vervolgens de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur en eventuele betrokkenen zo spoedig mogelijk informeren over de inbreuk.

7.6 Ingevolge de meldplicht van Verwerker, dient de melding van een lek te bestaan uit tenminste de volgende componenten:

 • de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;

 • de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;

 • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;

 • de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met

persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

7.7 Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker dienen elk een register van Datalekken bij te houden conform artikel 33 lid 5 AVG. Verwerker dient alle datalekken te documenteren, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen. Op verzoek zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke hier inzage in verschaffen.

7.8 Indien een inbreuk op de beveiliging van de persoonsgegevens heeft plaatsgevonden bij Verwerker, is Verwerker verplicht om op eigen kosten passende maatregelen te treffen ter voorkoming van toekomstige incidenten en/of inbreuken.

Artikel 8 Geheimhouding

Verwerker en diens medewerkers alsmede de door Verwerker ingeschakelde derde(n), zijn verplicht tot geheimhouding van alle door deze overeenkomst verkregen persoonsgegevens, gevoelige informatie en/of bedrijfsgegevens. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming heeft gegeven aan Verwerker om deze gegevens en informatie te delen met een derde, of een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens en informatie aan een derde te verstrekken. Na afloop van deze overeenkomst blijven partijen verplicht om zich aan deze geheimhoudingsverplichting te houden.

Artikel 9 Rechten van betrokkenen

9.1 Ingeval Verwerker een verzoek tot inzage ontvangt van een betrokkene of een daartoe bevoegde instantie en/of toezichthoudende autoriteit, zal Verwerker dit verzoek zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke welke het verzoek verder zal afhandelen. Verwerker dient indien hiertoe gevraagd, medewerking te verlenen aan de uitvoering van het verzoek. De redelijke kosten die Verwerker dient te maken ten behoeve van de medewerking komen voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke.

9.2 Het bepaalde in artikel 9.1 is van overeenkomstige toepassing indien een betrokkene andere rechten wil doen gelden zoals zijn recht op rectificatie, gegevenswissing, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van gegevens, recht van bezwaar en rechten ingeval van geautomatiseerde individuele besluitvorming, zoals neergelegd in afdelingen 3 en 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 10 Audit

10.1 Verwerkingsverantwoordelijke kan een deskundige de naleving van deze verwerkersovereenkomst laten controleren, eerst nadat gebleken is dat de rapportages van controle van Verwerker door Verwerkingsverantwoordelijke onvoldoende is bevonden (geen of onvoldoende duidelijkheid over het naleven van de verwerkersovereenkomst door Verwerker) en de inhoud van deze rapportages een dergelijke controle rechtvaardigt.

10.2 Verwerker is verplicht mee te werken aan de controle en zal alle relevante informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat het verzoek tot informatie is ontvangen door Verwerker. Verwerker kan maximaal een maand uitstel krijgen om de informatie alsnog aan te leveren. Indien

sprake is van spoedeisend belang kunnen partijen afwijkende afspraken maken. Indien er sprake is van een spoedeisend belang treden partijen in overleg om een eventueel kortere termijn af te spreken.

10.3 De audit vindt plaats ten hoogste eenmaal per jaar, nadat tenminste zes weken zijn verstreken na de aankondiging van de audit. De bevindingen van de controle worden door partijen besproken en indien wenselijk, doorgevoerd bij een of beide partijen gezamenlijk.

10.4 De kosten van de controle komen geheel voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke. Indien na controle blijkt dat er aanpassingen nodig zijn in de beveiligingsmaatregelen van Verwerker, en Verwerkingsverantwoordelijk hiervoor tevens verantwoordelijk is, worden de kosten van de (te nemen) beveiligingsmaatregelen door Verwerker en Verwerkersverantwoordelijke naar evenredigheid gedragen, tenzij de verantwoordelijkheid volledig voor rekening dient te komen voor Verwerker, in welk geval Verwerker zelf de kosten volledig dient te dragen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Verwerkingsverantwoordelijke is eindverantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en staat ervoor in dat de verwerking rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van betrokkenen. Verwerker is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het handelen en/of nalaten, of niet naleven van wet- en regelgeving door Verwerkingsverantwoordelijke.

11.2 Verwerker is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,

verminderde goodwill, bedrijfsstagnatie en/of schade als gevolg van aanspraken van Verwerkingsverantwoordelijke, betrokkenen en derden.

11.3 Onverminderd het bepaalde in dit artikel, is Verwerker slechts aansprakelijk voor de schade die door de verwerking is veroorzaakt wanneer bij deze verwerking niet is voldaan aan specifiek tot de Verwerker gerichte verplichtingen van de AVG of indien in strijd met de rechtmatige instructies van Verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld. Indien en voor zover enige schade is ontstaan, is de aansprakelijkheid van Verwerker beperkt tot de factuurwaarde exclusief btw van de afgelopen 12 maanden.

11.4 Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de opdracht tot verwerking van de persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 12 Vrijwaring

12.1 Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker voor aanspraken, boetes en/of dwangsommen van of namens de Autoriteit Persoonsgegevens en/of andere autoriteiten, waarbij vast is komen te staan dat de overtredingen onder de verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke en/of Verwerker vallen. Verwerker kan de opgelegde boetes en/of dwangsommen verhalen op Verwerkingsverantwoordelijke indien zij niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor de overtredingen.

12.2 Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken van derden, onder meer de toezichthouder(s) en/of andere autoriteiten, welke ontstaan uit het niet naleven van de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 13 Geschillenbeslechting

13.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die ontstaan tussen partijen die voortvloeien uit of verband houden of betrekking hebben op deze verwerkersovereenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter waar Verwerker is gevestigd.